UBND phường 8, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Thành Mỹ, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 1675
Trang web
Vị trí chính xác 107.810.425, 1.066.538.551


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch