Trường THCS Lê Đại Đường, Lạc Tấn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HF38+R95, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3889 166
Trang web
Vị trí chính xác 10.554.506.199.999.900, 1.064.659.712


Xem thêm:  Trường THCS Bàu Đồn, ấp Cây Da