Tiệm Giặt Là Thanh Dung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 178A Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3740 875
Trang web
Vị trí chính xác 208.359.114, 1.066.855.288


Xem thêm:  Tiệm Giặt Là, Hạ Lý