Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Huyện Bảo Lâm, TT. Lộc Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 07 Nguyễn Tất Thành, TT. Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3877 008
Trang web baolam.lamdong.gov.vn
Vị trí chính xác 116.276.443, 10.783.703.969.999.900


Xem thêm:  UBND xã Bình Phục Nhứt, TT. Chợ Gao