Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh, Tổ dân phố 1B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GF6Q+5W2, Tổ dân phố 1B, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3880 394
Trang web
Vị trí chính xác 115.103.946, 10.748.975.999.999.900


Xem thêm:  Phòng Công Thương Huyện Phú Vang