Nhà trọ tiểu trà, Tiểu Trà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QMXP+CWF, Tiểu Trà, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0349 452 712
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 207.985.561, 1.066.873.097


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a71d07ba02ceb:0x92a0ecfbef60c1ec

Xem thêm:  Hotel Minh Huy, Phường 9