Nhà Thờ Giáo Xứ Nam Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W23C+5PX, Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0378 848 511
Trang web
Vị trí chính xác 16.903, 1.070.218.627


Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Hòa Thạnh, Hoà Thạnh