Nhà thờ Giáo xứ Minh Đức, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 154 10 Đường Số, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 5152
Trang web
Vị trí chính xác 10.867.350.799.999.900, 1.068.070.063


Xem thêm:  Nhà Thờ Nha Ràm, Cần Đước