Nhà Thờ Giáo Xứ An Bình, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WCCP+MFV, Đường Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3825 819
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 119.217.291, 1.084.361.563


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long, Phường 2