KCN Châu Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H5V9+9G6, Đường Hội Bài – Phước Tân, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3883 300
Trang web 0254 3652 666
Vị trí chính xác TT. Long Điền, UqvzYq3XOOyy5NoPv-2r8A0,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4Q8BcIpQIoAA,253 Võ Thị Sáu,TT. Long Điền,Long Điền,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,http://fptvungtau.com.vn/,fptvungtau.com.vn,,,,AOvVaw1NK019xhFqfXaXQUIEyeyX,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4Q61gItgIoEA,,,,,10.4835573,107.20978629999999,0x317574bc84e5464d:0xef205a716bd08f9b,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền,,,TT. Long Điền, Long Điền,,,,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền, 253 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4QwaQDCLgCKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4QwaQDCLkCKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4QwaQDCLoCKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4QwaQDCLsCKAM,,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4Q0JcGCLcCKBE,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,UqvzYq3XOOyy5NoPv-2r8A0,,253 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=17230871617506152347&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4Q_1kIvQIoEw,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền (Chủ sở hữu),,,,,,,106826601752772346187,,,,1,,,,,,1,,,,,,,,,,,ChIJTUblhLx0dTERm4_Qa3FaIO8,,,,TT. Long Điền, Long Điền,253 Võ Thị Sáu,253 Võ Thị Sáu,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền,,,188,187,,186,/g/11g_ms5wf,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OlQKUiJOVHJ1bmcgVMOibSBUcnV54buBbiBIw6xuaCBDw6FwIExvbmcgxJBp4buBbiBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFtKAI&pcl=lp,,,,+84 254 3652 666,0254 3652 666,1,+84 254 3652 666,2,,+842543652666,,tel:+842543652666,,,0ahUKEwityMjHqbz5AhVsGVkFHb_2Ct4Q_doBCLUCKA8,,,,,7,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền,253 Võ Thị Sáu,TT. Long Điền,Long Điền,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,Trung Tâm Truyền Hình Cáp Long Điền, 253 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,253 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,TT. Long Điền, Long Điền,253 Võ Thị Sáu,253 Võ Thị Sáu,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.483551199999999,107.209792,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=17230871617506152347&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x317574bc84e5464d:0xef205a716bd08f9b,,,/g/11g_ms5wf,ChIJTUblhLx0dTERm4_Qa3FaIO8
Xem thêm:  Đất Nền Phú Mỹ


Địa chỉ KCN Châu Đức ở đâu?

H5V9+9G6, Đường Hội Bài – Phước Tân, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hình ảnh