homy hostel, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 745 41 84
Trang web
Vị trí chính xác 119.516.093, 1.084.381.301


Địa chỉ homy hostel ở đâu?

3 Đường Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Bảo Linh, TT. Tràm Chim