Dịch Vụ Giặt Là, Phường Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 333, 2 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 266 05 03
Trang web
Vị trí chính xác 21.284.105.399.999.900, 1.062.036.967


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31356d08387753a9:0x4e8e2a616563ea9c

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Là Hiền Hà