Cửa hàng VLXD Thái Sơn II, Tân Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 138 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 77777, Việt Nam
Số điện thoại 028 3847 1307
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.960.614, 1.066.236.502


Địa chỉ Cửa hàng VLXD Thái Sơn II ở đâu?

138 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 77777, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng VLXD Thái Sơn II như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VLXD NAM PHƯƠNG - HẢI PHÒNG, Đa Phúc