Chùa Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 55 Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3854 344
Trang web
Vị trí chính xác 208.464.129, 1.066.809


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Pháp, Ngọc Định