Cereja Hotel & Resort, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hoa Phượng Tím, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 7300 888
Trang web cerejahotel-resort.vn
Vị trí chính xác 11.888.919.699.999.900, 1.084.350.415


Hình ảnh

Xem thêm:  The Moon Villa Hoi An, Cẩm Sơn