Bưu điện văn hóa phường Đa Phúc, Đa Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QMX5+67W, Thôn Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3881 066
Trang web
Vị trí chính xác 207.981.063, 10.665.819.239.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Hưng Hà, Hưng Hà