Bảo Sơn hotel Haiphong, Thủy Nguyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn 7, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 964 55 55
Trang web
Vị trí chính xác 20.924.693.299.999.900, 1.066.586.253


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7be844139e05:0x4f0240ce071b30bc

Xem thêm:  Khách Sạn Anh Đào, Đằng Giang