Ami Kitchen

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H28 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0778 074 014
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.732.024, 1.081.841.802


Hình ảnh

Xem thêm:  Abby Văn Quán, Hà Đông